มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

เกมส์|เกมยิงปลาpantipทั่วไป

บทความ

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip

    จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงเกมส์|เกมยิงปลาpantipอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเกมส์|เกมยิงปลาpantipที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantip คือ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งในประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาพลังงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศอีกด้วย แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐจะได้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในหลายด้านก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantipสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีปริมาณจำกัด อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความพร้อมต่อมาตรการบังคับในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้

           มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน จึงได้จัดทำร่าง “ข้อเสนอแนะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip” เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เกมส์|เกมยิงปลาpantipบรรทัดฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลที่โปร่งใสและลดต้นทุนแอบแฝงในการพัฒนาโครงการฯ และจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนหนึ่งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557


          ทั้งนี้ มพส. ได้นำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantipเสนอต่อพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. และกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อนำไปประกอบในการพิจารณากำหนดนโยบายการปฏิรูปพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


PRESS RELEASE ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip
7 สิงหาคม 2557
 
     
ข้อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip (ฉบับสมบูรณ์)
25 กรกฎาคม 2557
 
     
การสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแนะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip
ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
   
              กำหนดการสัมมนา
  เอกสารการนำเสนอCopyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th