มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

เกมส์|เกมยิงปลาpantipใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

เกมส์|เกมยิงปลาpantip

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินโครงการ ESCO Revolving Fund ปีงบประมาณ 2558 (ระยะที่ 4)

ผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Revoling Fund ปีงบประมาณ 2558

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Encon Fund) จำนวน 500 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นเงินกองทุน ESCO Revolving Fund สำหรับส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการในวงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งโครงการ ESCO Revolving Fund ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 4 (เมษายน 2558 – กันยายน 2560) ณ เดือนกันยายน 2560 มีโครงการได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 16 โครงการ ดังรายละเอียดในตาราง

 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
(Equity Investment)  1 โครงการ
(ณ เดือนกันยายน 2560)


 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการให้เช่าเกมส์|เกมยิงปลาpantipอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) 15 โครงการ
(ณ เดือนกันยายน 2560)


 


รายละเอียดโครงการร่วมลงทุน (Equity Investment) ที่ได้รับการสนับสนุน
 
     
 
1. เกมส์|เกมยิงปลาpantip นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ส จำกัด
สถานที่: เกมส์|เกมยิงปลาpantip นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ส จำกัด
มพส. เข้าร่วมลงทุนในโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเกมส์|เกมยิงปลาpantip นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ส จำกัด โครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50 ล้านบาท โดยโครงการอยู่ระหว่างติดตั้งระบบ คาดว่าผู้ประกอบการจะเริ่มผลิตก๊าซชีวภาพได้ในเดือนมกราคม 2561 โดยโครงการสามารถผลิตก๊าชชีวภาพที่ผลิตได้ 16.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เช่าเกมส์|เกมยิงปลาpantipอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing)

     
 
1. เกมส์|เกมยิงปลาpantip เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip ซี.ซี.เอส.  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี
เกมส์|เกมยิงปลาpantip เพาเวอร์อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการติดตั้งตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ และพัดลมคูลลิ่งทาวเวอร์ที่เกมส์|เกมยิงปลาpantip ซีซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1.07 ล้านบาท โดยโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและใช้งานแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าไฟฟ้าลง 90,687บาทต่อเดือน
 
     
 
2. เกมส์|เกมยิงปลาpantip  เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip  เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
เกมส์|เกมยิงปลาpantip แสงชัย สตีล เวอร์ค จำกัด จะดำเนินการติดตั้งหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนหม้อไอน้ำตัวเก่าที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 20.04 ล้านบาท ปัจจุบันเกมส์|เกมยิงปลาpantipฯ อยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าเกมส์|เกมยิงปลาpantipอุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 401,435 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการขอยกเลิกโครงการ
 
     
 
3. เกมส์|เกมยิงปลาpantip  โรงน้ำแข็งท้ายเหมือง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงน้ำแข็งท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
เกมส์|เกมยิงปลาpantip บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด ดำเนินการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 0.99 ล้านบาท ปัจจุบันใช้งานอุปกรณ์แล้ว คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 17,365 บาทต่อเดือน
 
     
 
4. เกมส์|เกมยิงปลาpantip ทรัพย์แสนไสว จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา
เกมส์|เกมยิงปลาpantip บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด จะดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องทำน้ำเย็นตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 3.46 ล้านบาท เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 86,748 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการขอยกเลิกโครงการ
 
     
 
5. เกมส์|เกมยิงปลาpantip ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
เกมส์|เกมยิงปลาpantip เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 9.48 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 119,952 บาทต่อเดือน
 
     
 
6. เกมส์|เกมยิงปลาpantip ซี เอส โบว์ล เซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา
เกมส์|เกมยิงปลาpantip บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 4.65 ล้านบาท เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 97,138 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างเปลี่ยนผู้ดำเนินการ
 
     
 
7. เกมส์|เกมยิงปลาpantip อาร์.แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด
(เพื่อติดตั้งเกมส์|เกมยิงปลาpantip เอราวัณสิ่งทอ จำกัด)
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip เอราวัณสิ่งทอ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
เกมส์|เกมยิงปลาpantipอาร์.แฮ้งค์ ซัพพลายจำกัด ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 36 W ด้วยหลอด LED 18 Wซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 2.17 ล้านบาท ปัจจุบันใช้งานอุปกรณ์แล้ว คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 118,500บาทต่อเดือน
 
   
 
8. เกมส์|เกมยิงปลาpantip โพลีวิชั่น พรีซิชั้น โมลด์ (เกมส์|เกมยิงปลาpantip) จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip โพลีวิชั่น พรีซิชั้น โมลด์ (เกมส์|เกมยิงปลาpantip) จำกัด จังหวัดชลบุรี
เกมส์|เกมยิงปลาpantip บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้งานมานานกว่า 15 ปี เป็นเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 2.48 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญา เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้า 50,432 บาทต่อเดือน และหากผลการใช้งานดีตามที่คาดไว้ เกมส์|เกมยิงปลาpantipฯ จะดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์ส่วนที่เหลือในเฟสต่อไป
หมายเหตุ : ESCO ขอยกเลิกโครงการ

   
 
9. เกมส์|เกมยิงปลาpantip สวนสอง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip สวนสอง จำกัด จังหวัด อำนาจเจริญ
เกมส์|เกมยิงปลาpantip คิ้วเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 17.44 ล้านบาท เริ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าให้ กฟภ. เมื่อมีนาคม 2560 คาดว่าผู้ประกอบการจะผลิตไฟฟ้า 467,479 หน่วยต่อเดือน
 

   
 
10. เกมส์|เกมยิงปลาpantip โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่
เกมส์|เกมยิงปลาpantip เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จะดำเนินการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 5.15 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 84,720 บาทต่อเดือน
 

   
 
11. เกมส์|เกมยิงปลาpantip ไทยสพิริท อินดัสทรี จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip ไทยสพิริท อินดัสทรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกมส์|เกมยิงปลาpantip บางกอก อีโค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จะดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Air Compressor) แทนปั๊มตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 3.10 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 53,436 บาทต่อเดือน
 

   
 
12. เกมส์|เกมยิงปลาpantip เอส เค ทู มารีน โปรดักส์ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : เกมส์|เกมยิงปลาpantip เอส เค ทู มารีน โปรดักส์ จำกัด
เกมส์|เกมยิงปลาpantip สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้แก่ Water Cool system,  Cooling Tower, Heat pump, E-Cube, Water Bath, LED แทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 9.00 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 197,471 บาทต่อเดือน
 

   
 
13. เกมส์|เกมยิงปลาpantip เทอร์มัลเทค จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : แหล่งกำจัดขยะ เทศบาลตำบลล้อมแรต จังหวัดลำปาง
เกมส์|เกมยิงปลาpantip ลักษมินทร์ จำกัด จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตระบบเดิมให้มากเกมส์|เกมยิงปลาpantip ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 9.24 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าผู้ประกอบการจะผลผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อทดแทนการใช้ลิกไนซ์ได้ 10,086 ตันต่อเดือน
 

   
 
14. นิติบุคคลหมู่เกมส์|เกมยิงปลาpantipจัดสรร เกมส์|เกมยิงปลาpantipสวนร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
สถานที่ติดตั้ง : หมู่เกมส์|เกมยิงปลาpantipจัดสรรเกมส์|เกมยิงปลาpantipสวนร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เกมส์|เกมยิงปลาpantipเอนเนอรอน คอนซัลแท้นท์จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนหลอดตะเกียบ 11 และ 20 W ด้วยหลอด LED 5, 8 Wและโคมไฟถนนเป็น LED High Bay ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1.072 ล้านบาท โดยโครงการอยู่ระหว่างการติดตั้ง คาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 32,250บาทต่อเดือน
 

   
 
15. เกมส์|เกมยิงปลาpantip เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : บจก. พลัส วิชชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เกมส์|เกมยิงปลาpantip เพาเวอร์อินโนเวชั่น จำกัด จะดำเนินการติดตั้งตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ และพัดลมคูลลิ่งทาวเวอร์ที่เกมส์|เกมยิงปลาpantip พลัส วิชชั่น จำกัด (ห้างชิบุยา) ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1.284 ล้านบาท โดยโครงการอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าไฟฟ้าลง 86,178บาทต่อเดือน
 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip (662)-953-9881-4 โทรสาร (662)-953-9885
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th